VODA - základ života

Úprava vody-reverzná osmóza-filter M 650

Čo je to reverzná osmóza ?

1osmoza.jpg, 22 kB

Osmóza je prirodzeným prejavom existencie živých buniek. Ide o prenikanie molekúl vody ako rozpúšťadla cez polopriepustnú membránu z roztoku s menšou hustotou do roztoku s väčšou hustotou.
Bunky živých organizmov sú obalené polopriepustnými membránami. Vďaka osmóze sa odohráva väčšina vnútrobunkových procesov, čo umožňuje organizmu existenciu, teda život.

Princíp osmózy je zreteľný pri sústave spojených nádob predelených v spodnej časti polopriepustnou membránou. Táto membrána vďaka svojej konštrukcii prepúšťa iba molekuly vody z dôvodu ich malých rozmerov. Ak je v sústave spojených nádob čistá voda, hladiny budú v rovnakej výške.
Ak pridáme do jedného valca nečistoty, voda nám začne pretekať zo strany čistej vody do strany vody s nečistotami. Vznikne nám rozdiel hladín h (obr. 1), ktorý je dôsledkom prirodzeného javu nazývaného osmóza. Osmotický tlak je v rovnováhe s hydrostatickým tlakom vodného stĺpca o výške h. Osmotický tlak je daný súčinom plynovej konštanty R, absolútnej teploty T a molárnej koncentrácie c.
Pri vzniku tlaku na strane znečistenej vody, zmení sa smer toku vody (obr. 2), pričom polopriepustná membrána zabráni prenikaniu väčšiny nečistôt a prepustí iba molekuly vody.
Tento proces sa nazýva reverzná osmóza.

Ako funguje reverzná osmóza ?

Princíp osmózy je základnou vlastnosťou živých buniek, ktoré sú obalené polopriepustnými membránami. Ide o jav, keď molekuly vody (rozpúšťadla) prenikajú cez polopriepustnú membránu z prostredia s nižšou koncentráciou rozpustených látok do prostredia s vyššou koncentráciou rozpustených látok s cieľom vyrovnať koncentrácie látok medzi prostrediami, pričom vzniká osmotický tlak. Vďaka princípu osmózy sa odohráva väčšina vnútrobunkových procesov. Pre správne fungovanie reverznej osmózy musí byť voda v okolí membrány pravidelne oplachovaná, aby sa nestala tak kontaminovanou, že vytvorí na povrchu membrány súvislú vrstvu, ktorá ju úplne znefunkční. Taktiež je nevyhnutný filter s aktívnym uhlím na odstránenie chlóru, pretože chlór poškodzuje membránu. V neposlednom rade je potrebné zabezpečiť mechanickú filtráciu, aby jemné nečistoty neupchali membránu.

osmoza1.jpg, 12 kB Systémy reverzných osmóz sú vybavené prídavným 15 l zásobníkom pre upravenú vodu pre prípady náhleho zvýšenia odberu. Tlakový uzatvárací ventil uzavrie prívod vody na membránu pri dosiahnutí 65 % tlaku v zásobníku oproti tlaku vstupnému, čím šetrí vodu a predlžuje životnosť membrány. Upravená voda vyteká zo zásobníka cez filter so zlisovaným aktívnym uhlím, ktorý eliminuje zvyškové nečistoty ako voľné plyny alebo dioxíny. Pre zvýšenie životnosti filtrov a úspory vody je k naším systémom štandardne dodávaná batéria, aby sa upravená voda používala len na pitie a varenie, pričom napríklad na umývanie riadu je možné naďalej používať neupravenú vodu cez štandartnú kuchynskú batériu.

Reverzné osmózy sú vybavené prídavným mineralizátorom, ktorý obohacuje pitnú vodu o súbor prvkov v množstvách odporúčaných normami pre pitnú vodu (Ca, Mg, Na, K, CO3, SO4). Pri nedostatočnom vstupnom tlaku ( menej ako 280 kPa ) je nutné použiť pomocné čerpadlo FXPOMP. Voda je po úprave v zásobníku skladovaná bez chlóru.

Systémy reverzných osmóz odstraňujú širokú škálu nečistôt. Upravená voda je zbavená chlórovej chuti, nepríjemného pachu a nežiadúceho zafarbenia. Náš systém úpravy vody priamo odstraňuje arzén, azbest, herbicídy, pesticídy, baktérie, vírusy, olovo, dusičnany a radón. Systémy reverzných osmóz sú vybavené filtrami s aktívnym uhlím, ktoré vodu dechlórujú a odstraňujú nežiadúce trihalometány.

Pri neustálom zvyšovaní priemyselnej produkcie úprava vody naberá na význame. Vývoj, ktorým prešli reverzné osmózy za posledné desaťročia ich predurčila presadiť sa a uplatniť i na slovenskom trhu, pretože ponúka najkomplexnejšie riešenie problémov Vašej pitnej vody.

Príklad umiestnenia

RO6

© 2007