VODA - ZÁKLAD ŽIVOTA

Ako to zmäkčovač robí ?Proces úpravy vody :

Cyklus zmäkčenia vody


Ide o prevádzkový stav, kedy do systému prúdi zmäkčená voda. Surová vstupná voda preteká cez riadiaci ventil a katexovú vložku vstupným tlakom z vodovodného potrubia, kde dochádza k výmene iontov a vystupuje ďalej trubkou cez riadiaci ventil ako zmäkčená do odberného miesta.

Cyklus regenerácie :


Katexová vložka je regenerovaná, premývaná po vyčerpaní svojej kapacity solným roztokom, ktorý je skladovaný v soľnej nádobe. Potom je preplachovaný od soli k opätovnému použitiu k zmäkčovaniu. Zmäkčovač vody dodáva po dobu regenerácie vodu obtokom / bipassom / vodu neupravenú.

Dôležité informácie:


•voda zostává vždy vo všetkých fázach úpravy pitná a hygienicky nezávadná , ak sú dodržané pokyny pre úpravu pitnej vody je možné piť a variť z nej bez obmedzenia

•ak nemáte nastavené inak, tak po zmäkčení dostávate mäkkú vodu o kvalite 0,1 0dH

•zmäkčovač do regenerácie vstupuje automaticky bez zásahu užívateľa

•po dobu regenerácie ste zásobovaný neupravenou vodou by-passem v zmäkčovači

•regenerácia probieha v noci medzi 1hod –2 hod. hod, teda v dobe predpokladaného minimálneho odberuCyklus regenerácie sa skladá z týchto fáz1. zpätný preplach katex je preplachovaný proti smeru úpravy vodou vyšším prietokom, kedy sa katex nadľahčuje a dochádza k uvoľneniu katexu.

2. zasoľovanie behom tejto fázy je ku katexu nasávaný soľný roztok zo soľnej nádoby .Dochádza k výmene iontov .

3. výplach v tejto fáze dochádza k vytesňovaniu chloridu vápnika a horčíka a zostatkovej soli do kanalizácie, tím sa vylučuje prenik chloridov do upravenej vody .Katex je plne vypláchnutý .

4. dopúšťanie vody do solanky do soľnej nádoby je opäť dopúšťaná voda pre vytvorenie nového soľného roztoku na ďalšiu regeneráciu. Po ukončení dopúšťania je proces regenerácie ukončený.Úpravňa sa skladá z týchto častí:


- sklolaminátová tlaková fľašaNádoba naplnená katexom, cez ktorý prechádza permanentne tlaková voda. Dokonale tesní vylučuje vodnú koróziu, či oxidáciu. Podľa veľkosti má horný, horný a spodný otvor so závitom či prírubou pre uchytenie potrubia alebo riadiaceho ventilu.

- riadiaci ventilVentil, cez ktorý je napojená úpravňa na vodovod. Zvyčajne býva daný na sklolaminátovej tlakovej fľaši. Ventil riadi celý proces úpravy vody vrátanie regenerácií, či preplachov. Môžu sa s ním nastaviť hodnoty pre daný cyklus. Súčasťou ventilu je tryskový systém, ktorý zabezpečuje v tlakovej fľaši optimálne prúdenie vody cez katex. Systém Logix vylučuje vodnú koróziu, či oxidáciu s vysokou odolnosťou proti poškodeniu mechanickými nečistotami.

- katexChemická náplň, cez ktorý je filtrovaná surová voda a podľa charakteru úpravy vody mení chemické vlastnosti či zloženie na výstupe upravenej vody.

- soľná nádobaPlastová valcová nádoba, v ktorej sa vytvára regeneračný roztok, v našom prípade soľný roztok, ktorým bude regenerovaný katex po vyčerpaní svojej kapacity. Soľná nádoba je spojená cez riadiaci ventil s úpravňou vody a je umiestnená sólo , alebo tvorí s úpravňou jeden celok, tzv. kabinet . Životnosť katexu je pri stálom používaní asi 10 rokov. Pri dodržaní optimálnych prevádzkových podmienok je na výstupe zo zmäkčovača dosiahnutá zbytková tvrdosť, ktorá sa rovná 1% tvrdosti vody vstupnej. Zariadenia sú označované ako kabinetné, čo znamená, že tlaková nádoba zmäkčovača je umiestnená vo vnútri kabinetu – nádoby na regeneračnú soľ. Zariadenie zaberá pôdorys menej miesta ako dvojdielny zmäkčovač. Kabinetné prevedenie je vhodné do prevádzky, kde nie je veľká spotreba vody a kde je možné prerušenie dodávky zmäkčenej vody po dobu regenerácie zmäkčovača.


Silné stránky zariadení MARLUS WORKS : • logické elektronické objemové riadenie
 • vysokokapacitné filtračné vložky
 • digitálny display s monitorom LCD
 • stála kontrola parametrov práce zariadenia ( taktiež pomocou moderných pripojení EASE/ESP )
 • proporcionálna regenerácia iónovýmenného ložiska ( závislá od stupňa opotrebovania živice )
 • nízke prevádzkové náklady ( znížené množstvá vody a soli pre regeneráciu ložiska )
 • 24 – hodinová pamäť v prípade výpadku prúdu
 • stále prietokové množstvo upravenej vody • TECHNICKÉ PARAMETRE  Zmäkčovač vody s automatickou ovládacou hlavou - MINI série


  Tento kompaktný automatický zmäkčovač je určený pre domáce použitie ale i na miestach verejných služieb všetkého druhu, vrátane malých parných kotolní. Zmäkčovací proces je označovaný ako výmena ionov vápnika a horčíka za Ióni sodíka. Vápnik a horčík sú prvky zodpovedné za tvrdosť vody. Keď je kapacita zmäkčovača vyčerpaná, jednoducho sa spustí proces obnovy soľného roztoku. Frekvencia obnovy závisí na tvrdosti a množstve používanej vody.  Pri výbere zmäkčovača, je potrebné brať v úvahu tri základné faktory: • Tvrdosť vody [NJ]
 • Požadovaný prietok upravenej vody, max. ............... m3/h
 • Objem upravenej vody za deň, max. ............... m3/den


 • Ovládanie: automatické

  © 2007